اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فتانه قملاقی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

fattanehghomlaghi_1356yahoo.com

مشاوران علمی