راهنمای نویسندگان

الف - نحوۀ ثبت نام و ورود به سامانۀ مطالعات زبان فارسی

 ب- شیوه نامۀ نگارش مقاله

ج- قالب آمادۀ مقاله 

د-  نویسندگان گرامی خواهشمند است از ارسال چکیدۀ انگلیسی به نشریه خودداری نمایید. چکیده مقالات پذیرفته شده توسط مترجم نشریه، ترجمه شده و هزینۀ آن به نویسنده اعلام می‌گردد. 

هـ-  خواهشمند است بلافاصله پس از ارسال مقاله، تعهدنامۀ اصالت متن توسط نویسندگان امضاء شده و به همراه کپی کارت ملی نویسندۀ مسئول به دفتر نشریه ارسال گردد.