راهنمای نویسندگان

الف - نحوۀ ثبت نام و ورود به سامانۀ شفای دل

 ب- شیوه نامۀ نگارش مقاله

ج- قالب آمادۀ مقاله 

د-  از ارسال چکیدۀ انگلیسی به نشریه خودداری نمایید. چکیده مقالات پذیرفته شده توسط مترجم نشریه، ترجمه شده و هزینۀ آن به نویسنده اعلام می‌گردد.