درباره نشریه

دو فصلنامه علمی - تخصصی شفای دل ، با استناد به مجوز شماره 80762 مورخ 1396/10/04 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شروع به فعالیت ، اخذ و انتشار دستاوردهای علمی نویسندگان نموده است .

در حال حاضر حوزه ی فعالیت این نشریه تمامی محورهای مورد بحث در رشته ی زبان و ادبیات فارسی می باشد .