اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فتانه قملاقی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

fattanehghomlaghi_1356yahoo.com

سردبیر

دکتر فاطمه مدرسی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر امراله نیکومنش

رشته تخصصی : فقه و حقوق اسلامی استادیار ،گروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a_nikoomaneshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر دریا اورس

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، رئیس سابق دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه ییلدیریم بایزید )ترکیه( و سفیر ترکیه در ایران

d_orsyahoo.com

دکتر علی تمیز ال

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه سلجوق قونیه
و رئیس انستیتو تحقیقاتی مولانا وابسته به دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه.

temizel46yahoo.com

دکتر تورج دریایی

تاریخ و فرهنگ ایران باستان استاد «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین

tdaryaeeuci.edu

دکتر عبدالنبی ستارزاده

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه ملی تاجیکستان . مدیر بخش ادبیات در انستیتو زبان و ادبیات اباعبدالله رودکی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان .

sattorsodalist.ru

دکتر محمد ابوالکلام سرکار

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه داکا/ بنگلادش

aksarkerdu.ac.bd

دکتر آذر میدخت صفوی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اسلامی علیگر هند ، رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر ، رئیس انجمن استادان فارسی سراسر هند و ...

azarmidsafavigmail.com

دکتر صفر عبدالله

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ،دانشگاه روابط بین المللی و زبان های جهانی آلماتی قزاقستان / عضو اتحادیۀ نویسندگان شوروی سابق و عضو اتحادیه های نویسندگان تاجیکستان و قزاقستان

oriyonfarmail.ru

دکتر نعمت ییلدریم

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک، ترکیه.

dr_yildirimyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محب علی آبسالان

رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی دانشیار گروه ادیان و عرفان اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

m.absalantheo.usb.ac.ir

دکتر بهادر باقری

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی دانشیار، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه خوارزمی.

bahadorbagheri47gmail.com

دکتر محمود بشیری

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشیار ، گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه علامه طباطبایی

zrpbashiri2001yahoo.com

دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

رشته تخصصی : فرهنگ عربی استاد دانشگاه خوارزمی

a_ranjbaryahoo.com

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

shahnameh1390yahoo.com

دکتر زهره زرشناس

رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

zohreh.zarshenas1957gmail.com

دکتر حسین فقیهی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه الزهرا

h.fafhihialzahra.ac.ir

دکتر فاطمه مدرسی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiyahoo.com

دکتر عبدالرضا مظاهری

رشته تخصصی : عرفان اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mazaheri711yahoo.com

ویراستار انگلیسی

ناصح رحیمی

آموزش زبان انگلیسی مدرس آموزشگاه زبان دانشگاه کردستان

rahimienglishgmail.com

مشاوران علمی

مشاور علمی

دکتر فاطمه امامی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

f.emamiriau.ac.ir

دکتر تراب جنگی قهرمان

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ghahreman207gmail.com

دکتر احمد خیالی خطیبی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ahmadkhatibi840yahoo.com

دکتر محسن ذاکرالحسینی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار و عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

mohsenparandyahoo.com

دکتر لطیفه سلامت باویل

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

salamatlatifehyahoo.com

دکتر معصومه صادقی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

sadeghi2002yahoo.com

دکتر امراله نیکومنش

رشته تخصصی : فقه و حقوق اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a_nikoomaneshyahoo.com