اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فتانه قملاقی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

fattanehghomlaghi_1356atyahoo.com

سردبیر

دکتر فاطمه مدرسی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiatyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر امراله نیکومنش

رشته تخصصی : فقه و حقوق اسلامی استادیار ،گروه فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a_nikoomaneshatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمد ابوالکلام سرکار

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی / دانشگاه داکا/ بنگلادش

aksarkeratdu.ac.bd

دکتر علی تمیز ال

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه سلجوق قونیه و مدیر انستیتو مولوی دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

temizel46atyahoo.com

دکتر عبدالنبی ستارزاده

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه ملی تاجیکستان . مدیر بخش ادبیات در انستیتو زبان و ادبیات اباعبدالله رودکی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان .

sattorsodaatlist.ru

دکتر آذر میدخت صفوی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اسلامی علیگر هند ، رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر ، رئیس انجمن استادان فارسی سراسر هند و ...

azarmidsafaviatgmail.com

دکتر صفر عبدالله

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ،دانشگاه روابط بین المللی و زبان های جهانی آلماتی قزاقستان / عضو اتحادیۀ نویسندگان شوروی سابق و عضو اتحادیه های نویسندگان تاجیکستان و قزاقستان

oriyonfaratmail.ru

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود بشیری

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشیار ، گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه علامه طباطبایی

zrpbashiri2001atyahoo.com

دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

رشته تخصصی : فرهنگ عربی استاد دانشگاه خوارزمی

a_ranjbaratyahoo.com

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

shahnameh1390atyahoo.com

دکتر لطیفه سلامت باویل

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

salamatlatifehatyahoo.com

دکتر حسین فقیهی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی دانشیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه الزهرا

h.fafhihiatalzahra.ac.ir

دکتر فاطمه مدرسی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiatyahoo.com

دکتر معصومه صادقی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

sadeghi2002atyahoo.com

دکتر عبدالرضا مظاهری

رشته تخصصی : عرفان اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mazaheri711atyahoo.com

دکتر امراله نیکومنش

رشته تخصصی : فقه و حقوق اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a_nikoomaneshatyahoo.com

مشاوران علمی

مشاور علمی

دکتر تراب جنگی قهرمان

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ghahreman207atgmail.com

دکتر احمد خیالی خطیبی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار،گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ahmadkhatibi840atyahoo.com

دکتر محسن ذاکرالحسینی

رشته تخصصی : زبان و ادبیات فارسی استادیار و عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

mohsenparandatyahoo.com