اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فتانه قملاقی

زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

fattanehghomlaghi_1356atyahoo.com

سردبیر

پروفسور فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiatyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر امراله نیکومنش

فقه و حقوق اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a_nikoomaneshatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور عبدالنبی ستارزاده

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان . مدیر بخش ادبیات در انستیتو زبان و ادبیات اباعبدالله رودکی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان .

sattorsodaatlist.ru

پروفسور آذر می‌دخت صفوی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اسلامی علیگر هند ، رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر ، رئیس انجمن استادان فارسی سراسر هند و ...

azarmidsafaviatgmail.com

پروفسور صفر عبدالله

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه روابط بین المللی و زبان های جهانی آلماتی قزاقستان / عضو اتحادیۀ نویسندگان شوروی سابق و عضو اتحادیه های نویسندگان تاجیکستان و قزاقستان

oriyonfaratmail.ru

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

zrpbashiri2001atyahoo.com

دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

فرهنگ عربی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a_ranjbaratyahoo.com

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

shahnameh1390atyahoo.com

دکتر لطیفه سلامت باویل

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

salamatlatifehatyahoo.com

دکتر حسین فقیهی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه الزهرا

h.fafhihiatalzahra.ac.ir

دکتر فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiatyahoo.com

دکتر معصومه صادقی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

sadeghi2002atyahoo.com

دکتر عبدالرضا مظاهری

عرفان اسلامی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mazaheri711atyahoo.com

دکتر امراله نیکومنش

فقه و حقوق اسلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

a_nikoomaneshatyahoo.com

مشاور علمی

دکتر تراب جنگی قهرمان

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ghahreman207atgmail.com

دکتر احمد خیالی خطیبی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ahmadkhatibi840atyahoo.com

دکتر محسن ذاکرالحسینی

زبان و ادبیات فارسی استادیار و عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

mohsenparandatyahoo.com