بر اساس نویسندگان

آ

ا

  • احمدی، فاطمه [1] استادیار گروه معارف اسلامی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

پ

ج

  • جمشیدی، زهرا [1] استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
  • جنگی قهرمان، تراب [2] عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز

چ

  • چال دره، طاهره [1] استادیار گروه زبان و ادبیّات عرب، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

خ

د

س

  • سرمدی، زینب [1] دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز
  • سلامت باویل، لطیفه [1] عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • سلامت باویل، لطیفه [1] عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ش

ص

  • صادقی، معصومه [2] استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

ع

ف

  • فقیهی، حسین [1] عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی .دانشگاه الزهرا

ق

ک

م

ن