بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده

نادر نادرپور یکی از محبوب‌ترین شاعران معاصر دهۀ سی و چهل است و می‌توان او را از مهم‌ترین میراث‌داران شعر کلاسیک، در عین حال، نوپرداز به حساب آورد. لطافت، زیبایی و ویژگی‌های زیبایی شناختی شعر او، وام‌دار شناخت وی از شعر گذشته است؛ بنابراین در پژوهش حاضر کوشیده‌ایم که آثار این شاعر برجسته را براساس یکی از مهم‌ترین نظریه‌های ادبی معاصر یعنی فرمالیسم روسی بررسی کنیم. هدف ما در این پژوهش معرفی زبان شعری نادر نادرپور از منظر فرمالیست‌های روسی و کشف ساختار و زبان شعری در اشعار این شاعر معاصر و یافتن پاسخی برای این سؤالات است که «ادبیت» آثار و اشعار نادر نادرپور، زاده و حاصل چه روند و فرآیندی است؟ آیا عدول از هنجار(اعم از هنجار موسیقیائی، دستوری و ...) در شعر او بسامد بالایی دارد؟ نتایج نشان می‌دهد در حدود یک سوم اشعار نادرپور طبیعت‌گرایی است. شعر «گیاه و سنگ نه آتش» بیشترین طبیعت‌گرایی را به خود اختصاص داده است. هنجارگریزی آوایی و نحوی، توازن نحوی، وزن، اختیارات عروضی، جناس و موارد دیگری نشان می‌دهد که شعر نادر نادرپور از جهت آرای فرمالیست‌های روسی دارای ساختار سنجی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Nader Naderpour’s poems from the perspective of Russian formalism

نویسندگان [English]

  • ahmadreza nazaricharvadeh 1
  • Masoumeh nazaricharvadeh 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Languages, Azad University of Astara
2 Assistant Professor of Persian Language and Languages, Azad University of Astara
چکیده [English]

Nader Naderpour is one of the most recent popular poets in 30th and 40th decades and we can call him the one of the most important classical poems heritage but yet modern. The beauty, elegance and Aesthetic aspects of his poems are results of his knowledge about past poems. Therefore in this current research, we have tried to study this outstanding Poet’ literatures by the help of one of the most important recent literature theories i.e Russian formalism.
In this research, our goal is to introducing Nader Naderpour’s versicular language from the Russian formalism point of view and discover the structure and versicular language in this contemporary poet’s literatures as well as find an answer to questions such as “Which process is being done to construct Nader Naderpour’s poets and literatures?”, Does breaking law (whether phonetic, musical or grammar) in Nader Naderpour’s poems and literatures frequently happen? The results show that about one over three of Nader Naderpour’s poems are naturalism. The poem “plant and rock but no fire” is among the most naturalism in his poems. Breaking phonetic law and grammar, balance in grammar, beat, beat options, pun and other aspects, show that Nader Naderpour’s poems are among Russian formalism structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Russian formalusm
  • Anormality
  • Ununderstandability
  • Highlightibg