نویسنده = لطیفه سلامت باویل
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اسطورۀ زال در شاهنامه براساس نظریات یونگ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-61

لطیفه سلامت باویل


شماره‌های پیشین نشریه