نویسنده = لطیفه سلامت باویل
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل شیوه‌های اثرپذیری از حدیث در شعر نظامی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 109-128

5/jshd.2020.109672

لطیفه سلامت باویل


2. تحلیل اسطورۀ زال در شاهنامه براساس نظریات یونگ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-61

4/jshd.2019.89463

لطیفه سلامت باویل