دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
5. زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری

صفحه 77-100

لیلا قاسمی حلجی آبادی؛ شهزاد قیطاسی


6. جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی

صفحه 101-120

امراله نیکومنش؛ سیده سامره عباس نژاد بنه میر


شماره‌های پیشین نشریه