چاپ شماره 4

نسخه چاپی دوفصلنامه علمی - تخصصی شفای دل شماره 4  پاییز و زمستان ۱۳۹۸ منتشر شد . جهت تهیه  نسخه چاپی ، از طریق اشتراک نسخه چاپی در صفحه اصلی اقدام نمایید و یا با شماره ۰۹۱۲۶۷۰۸۰۲۶ تماس حاصل فرمایید .