سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

هزینه هر جلد نشریه شماره یک  70000 ریال معادل 7000 تومان می باشد .

 هزینه هر جلد نشریه شماره دو 210000 ریال معادل 21000 تومان می باشد .