دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-200 
7. بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی

صفحه 143-180

احمدرضا نظری چروده؛ معصومه نظری چروده


شماره‌های پیشین نشریه