تعداد مقالات: 19
1. خصلت زیرکانه ی سعدی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-27

تراب جنگی قهرمان


4. انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی


5. مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-33

محمّدحسن داودیان


6. تحلیل اسطورۀ زال در شاهنامه براساس نظریات یونگ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-61

لطیفه سلامت باویل


8. کاربرد بدل در زبان فارسی دری و عربی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-49

سیدعظیم الله عصمتی


9. جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-86

محمود کرمی


10. کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-103

محمد شیروئی؛ فاطمه مدرسی


11. نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-75

حسین فقیهی


12. عناصر ساختاری شعر «دریچه‌ها» سرودۀ مهدی اخوان ثالث

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-101

احمد کنجوری


13. رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-122

معصومه صادقی


14. زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-100

لیلا قاسمی حلجی آبادی؛ شهزاد قیطاسی


15. کارکرد «وندها» در ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-126

سیدحامد موسوی جروکانی


17. جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-120

امراله نیکومنش؛ سیده سامره عباس نژاد بنه میر


18. زحاف در زبان عربی و فارسی دری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-142

محمد اسماعیل ناصری


19. بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-180

احمدرضا نظری چروده؛ معصومه نظری چروده


شماره‌های پیشین نشریه