تعداد مقالات: 65

3. بررسی ادب اعتراض در شعر سنایی و مولوی با تأکید بر اعتراض های اجتماعی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-24

5/jshd.2019.99696

زهرا نوری؛ رضا آقایاری زاهد


4. خصلت زیرکانه ی سعدی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-27

تراب جنگی قهرمان


5. مضامین اخلاقی در اشعار حزین لاهیجی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-33

محمّدحسن داودیان


6. حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف (ع) در مثنوی معنوی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-39

5/jshd.2019.99694

فاطمه احمدی


7. انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-59

احمد خیالی خطیبی


8. تحلیل اسطورۀ زال در شاهنامه براساس نظریات یونگ

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 39-61

4/jshd.2019.89463

لطیفه سلامت باویل


9. کاربرد بدل در زبان فارسی دری و عربی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-49

سیدعظیم الله عصمتی


12. جلوه هایی از زندگی انسان در شعر سهراب سپهری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-86

4/jshd.2019.89472

محمود کرمی


13. نقدی بر ساختار اشعار قیصر امین پور

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-75

حسین فقیهی


14. حجاب در آیینۀ شعر معاصر

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-76

5/jshd.2019.99697

طاهره چال دره


15. کردارهای شاهان در شاهنامه فردوسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-103

محمد شیروئی؛ فاطمه مدرسی


16. عناصر ساختاری شعر «دریچه‌ها» سرودۀ مهدی اخوان ثالث

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-101

4/jshd.2019.89473

احمد کنجوری


17. زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-100

لیلا قاسمی حلجی آبادی؛ شهزاد قیطاسی


18. بررسی و تحلیل تصویر در تمهیدات عین القضات همدانی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-105

4/jshd.2019.99692

علی اصغر خلیلی


19. کارکرد «وندها» در ترجمه ای آهنگین از دو جزء قرآن مجید

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-126

4/jshd.2019.89464

سیدحامد موسوی جروکانی


20. رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-122

معصومه صادقی


21. جایگاه قاعدۀ فقهی انصاف در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-120

امراله نیکومنش؛ سیده سامره عباس نژاد بنه میر


22. بررسی تقابل‌های اجتماعی در برخی اشعار حافظ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-122

4/jshd.2019.99698

احمد خیالی خطیبی


24. زحاف در زبان عربی و فارسی دری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-142

محمد اسماعیل ناصری


25. بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-141

4/jshd.2019.99695

معصومه صادقی