کلیدواژه‌ها = گفتمان انتقادی
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان انتقادی در داستان بچّه‌های قالیباف‌خانه هوشنگ مرادی کرمانی (براساس نظریه نورمن فرکلاف)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1400، صفحه 157-176

4/jshd.2021.261318.1058

عزیزه نجفی؛ خداویردی عباس زاده؛ لیلا عدل پرور