نویسنده = علی اصغر حلبی
تعداد مقالات: 2
1. نمادشناسی حیوانات در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه با تکیه بر کهن‌الگوی یونگ

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1400، صفحه 177-197

4/jshd.2021.265867.1059

زینب نوروزعلی؛ احمد خیالی خطیبی؛ علی اصغر حلبی


2. حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 229-253

4/jshd.2020.249952.1048

زینب نوروزعلی؛ احمد خیالی خطیبی؛ علی اصغر حلبی