نویسنده = معصومه نظری چروده
تعداد مقالات: 2
1. بازتاب اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در اشعار نادر نادرپور

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1399، صفحه 205-231

5/jshd.2020.173030.1034

احمدرضا نظری چروده؛ معصومه نظری چروده


2. بررسی اشعار نادر نادرپور از منظر فرمالیسم روسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-180

احمدرضا نظری چروده؛ معصومه نظری چروده