نویسنده = معصومه صادقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرّخ‌زاد

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1399، صفحه 189-204

4/jshd.2021.121855

معصومه صادقی


2. بازتاب رئالیسم در اشعار مهدی اخوان ثالث

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-141

4/jshd.2019.99695

معصومه صادقی


3. رمانتیسم و بازتاب آن در شعر احمد شاملو

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-122

معصومه صادقی